CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Historie společnosti Alpiq Generation (CZ) v Kladně

Vývoj struktury majitelů

Projekt společnosti ECK Generating – předchůdce společnosti Alpiq Generation (CZ) – byl vypracován v roce 1997 díky společnému úsilí amerických společností (NRG Energy, El Paso Energy, Mosbacher Power Partners, L. P. a TECO Power Services Corp.) a Středočeské energetické, a.s.

V roce 2002 prodala společnost NRG Energy svůj 44,5%-ní obchodní podíl společnosti Atel (nyní Alpiq), přední švýcarské energetické společnosti. V roce 2003 společnost Atel (Alpiq) odkoupila 44,5%-ní podíl od ostatních zahraničních majitelů a stala se tak majitelem 89%-ního obchodního podílu ve společnosti. Odkoupením zbývajícího podílu od Středočeské energetické ke dni 1. ledna 2007 se společnost Atel (Alpiq) stala jediným majitelem společnosti.


Kladno II

Výstavba elektrárny

Myšlenka výstavby nového kogeneračního energetického zdroje v Kladně za účelem výroby tepla pro město a dodávek elektřiny pro střední Čechy vznikla v Kladně v roce 1994. Jen málo lidí by věřilo, že se tento Projekt bude realizovat tak rychle.

Silná skupina velkých energetických společností z USA ve spolupráci se Středočeskou energetickou a.s. vytvořila konsorcium, aby tento plán uskutečnila. Velvyslanec USA v České republice, Jennone Walker, oficiálně zahájil stavební práce v areálu Energetického centra Kladno dne 28. března 1997, a výstavba byla ukončena v rekordním čase za méně než tři roky.

Během první etapy Projektu bylo nutno demolovat určité nepoužívané budovy a odstranit vzniklý stavební odpad. V průběhu zemních prací techničtí pracovníci zjistili, že je půda značně kontaminována, což společnost ECKG přimělo, aby vynaložila značné finanční prostředky na dekontaminaci. Tam, kde to bylo možné, byly použity ekologické biodegradační postupy.

Oblasti, zamýšlené pro výstavbu popelových a vápencových sil, byly připraveny s největší péčí, protože manipulace s těmito materiály, jakož i manipulace s ostatními prašnými materiály, je důležitou součástí provozu elektrárny. Vzhledem k důsledně ekologickému přístupu investorů k Projektu bylo životně důležité, aby tyto materiály nepronikaly do okolní oblasti. Popeloviny jsou likvidovány maximálně ekologickým způsobem – používají se pro zaplňování vytěžených prostor v nepoužívaných dolech.

Práce na staveništi probíhaly každý den po dobu 12 hodin, šest dnů v týdnu. Pokud to práce vyžadovaly, byli stavební dělníci na staveništi rovněž v neděli. Dodržení všech termínů, požadované kvality prací a ekologických specifikací byly klíčovou otázkou pro investora. Bezchybný průběh stavebních prací znamenal, že termíny – které byly vždy velmi napjaté, ale reálné – byly splněny. Vybudování elektrárny o výkonu více než 300 MW za méně než tři roky je obdivuhodným výkonem, zvláště, když si uvědomíme skutečnost, že se jednalo o komplikovaný projekt výstavby elektrárny v lokalitě typu „brownfield“.

Zmodernizovaný kotel s označením K3 byl začleněn do elektrárny se dvěma fluidními uhelnými kotli a  doprovodnými plynovými turbínami, poskytujícími čistý elektrický výkon ve výši 125 MW. Další nové zařízení obsahuje spalovací turbínu o výkonu 68 MW a protitlakou turbínu o výkonu 6 MW. Výkon bývalého Energetického centra Kladno tak vzrostl z 21 MW na cca 350 MW nové elektrárny, což je šestnáctkrát více, než byl výkon předcházejícího energetického zdroje, při mnohem menších emisích.

V roce 2004 bylo ve vazbě na vzrůstající potřebu rychlestartujících zdrojů, mj. v souvislosti s výstavbou a provozem alternativních zdrojů na bázi větrných elektráren, bylo rozhodnuto o výstavbě nového bloku s plynovou spalovací turbínou v lokalitě stávající rozvodny a transofrmovny ECK v bývalém areálu POLD II. Nový špičkovací blok o výkonu 50,8 MWe byl uveden do provozu 2006 a je označován jako Elektrárna Kladno II. Stavbu realizovala společnost Škoda Praha, a.s.


Kladno K7

V letech 2010 až 2013 proběhla výstavba nového bloku s označením K7, který nahradil dožitý blok s označením K3 z roku 1976. S čistou kapacitou 135 megawattů, o 101 megawattů vyšší než jeho předchůdce, je blok vysoce účinný a šetrný k životnímu prostředí. Zároveň již nyní splňuje nové emisní předpisy Evropské unie, které budou platit od 1. ledna 2016. Nový blok byl umístěn na místo zdemolovaných původních kotlů K1 a K2 v průběhu první etapy celého projektu, tj. v roce 1998. S