CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kladno - Logo ISO 18001

V roce 2005 zahrnula společnost Alpiq Generation (CZ) systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do řídícího systému v souladu s normou OHSAS 18001 a společnost učinila závazné formulované prohlášení týkající se politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavním strategickým cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu v podnikání tím, že:

 

  1. vztah k ochraně životního prostředí bude systematicky řízen, budou identifikovány významné negativní dopady podnikání do životního prostředí a postupně minimalizovány na přijatelnou úroveň rizik;

  2. právní a jiné předpisy a z nich vyplývající požadavky se dostanou pod systémovou kontrolu a tím se zredukují rizika jejich porušování a sankcí ze strany správních organizací;

  3. budou zlepšovány vztahy s veřejností a správními orgány s cílem získat jejich důvěru;

  4. budou vytvořeny dobré základy pro zlepšování image firmy jako společensky odpovědné jak v podmínkách České republiky, tak v zemích EU;

  5. budeme stále zvyšovat úroveň péče o bezpečnost a hygienu při práci a zlepšování pracovních podmínek pro zaměstnance;

  6. budou vytvářeny podmínky spočívající v modernizaci výrobního zařízení, zlepšování úrovně organizace práce, zvyšování kvalifikace a vědomostí zaměstnanců a zlepšování sociálních podmínek zaměstnanců;

  7. budeme vytvářet finanční, materiální a personální zdroje k naplňování cílů EMS a BOZP.